Si Noni Nggarap Pe-eR


Jane mono si Gendhuk Noni lagi ethok-ethoke melu sekolahan. Jenenge wae sekolah ning Kelompok Bermain, utawa ana uga sing nyebut PAUD. PAUD mono singkatan seka pendidikan anak usia dini. Ibune bocah-bocah anggone ndhuweni krentek nyekolahake si Gendhuk mung kanthi pangajab ben bocah mau mundhak kendel sesrawungane karo bocah-bocah sing sak umur. Kanthi nduweni kanca sing akeh, bocah digadhang bisa nduweni rasa kendel utawa percaya diri sing kandel.

Tur meneh kanthi ndhuweni kegiatan sekolah, bocah kawit cilik bisa dikulinakake latihan nindakake rutinitas ing saben dinane. Esuk tangi turu kanthi gasik. Nuli adus, dandan, sarapan, njur enggal budhal menyang sekolahan. Mengko ning sekolah banjur nglakoni pasinaonan kanthi bimbingane para gurune. Kabeh kuwi mau luwih diantepi meneh jalaran si Gendhuk dhewe pancene wis karep lan pengin mlebu sekolah. Ora ana sing mbujuk apa meneh meksa. Lha nek bocahe dhewe wis karep lan madhep mantep, mesthi wae minangka wong tuwa kudu melu nyengkuyung. Senajana ngono ing wektu kuwi umure si Gendhuk ya durung jangkep 3,5 tahun. Mbuh mung sakderma melu-melu utawa meri karo kakange sing wis kelas papar SD, utawa pancen ana wisik sing mbisiki batine si Gendhuk, kabeh ora ana sing ngerti kanthi pesthi.

Bab sekolahen si Gendhuk mlebu PAUD kuwi jane wis kawiwitan rikala awal tahun pelajaran enem wulan kepungkur. Pancene kaya durung krasa suwe, ning kok ya jebul ngerti-ngerti wis dilakoni sak jroning setengah tahun. Lha banjur kepiye perkembangane si Gendhuk saiki? Apa kanthi melu sekolah ing PAUD ada undhak-undhakane? Apa ana kemajuan kaya sing dikarepake wong tuwa utawa para gurune?

Seje kakang mula seje adine. Pancene si Ponang kakange si Gendhuk mbiyen mula uga nglekasi melu sekolah uga sak umuran 3 tahunan. Ming wae yen ditlisik bab semangat utawa kekarepane anggone nduweni rasa pingin ngerti baba pa wae sing anyar, jelas si Gendhuk luwi ngedhap-edhapi. Kadhang kala malah pikir lan nalare si Gendhuk ki memperi bocah kang wis umur SD. Apa meneh bab hobine sing anyar saiki, wis jan nggumunke temenan nek nlisik umure si Gendhuk sing nembe jangkep patang tahun ing sewulan kepungkur. Coba Sampeyan bayangke wae, ing atase bocah sekolahan PAUD saben dina rumangsa nduweni PR utawa pekerjaan rumah?

Sing jenenge sekolah PAUD utawa kelompok bermain,mesthi wae aktivitas utawa kegiatan sing paling dominan ditindakake nalikane ning ruang kelas ya aktivitas bermain utawa dolanan. Kanthi dolanan yang nyante lan ora ngeboti pikir, bocah-bocah pra Taman Kanak-Kanak kuwi mau sithik mbaka sithik diajari nutur kanthi sopan, mangerteni tata karma lan unggah-ungguh, dikenalke donga-donga utawa surat-surat cekak. Kabeh dirancang ora ngeboti pikirane bocah. Konsep pawulangane bermain sambil belajar lan belajar sambil bermain. Lha geneya si Gendhuk malah radha keladuk meh saben dina njaluk nggarap PR barang?

Mbok menawa wae si Gendhuk ngaca marang kakange sing wis kelas papat SD. Sak umume pasinaonan ing bangku kang luwih dhuwur mesti wae ya lumrah yen kala-kala diparingi PR seka bapak utawa ibu gurune. PR mono diajab supaya bocah gelem mbaleni utawa mraktekake piwulangan sing wis diajarake ana ing ruang kelas nalikane jam pelajaran. Dadi kanthi pangajab bocah luwih apal, bocah supaya luwih paham lan nguwasani pelarajan, luwih lanyah anggkone ngetrepake rumus-rumus, bocah sekolah kadhang kala perlu didhawuhi nggarap PR ning ngomah lan ning sak njabane wektu sekolah.

Meruhi yen kakange kadhang kala didhawuhi gurune nggarap PR, si Gendhuk banjur melu-melu rumangsa uga diwenehi PR. Padahal sejatine siswa sekolah PAUD ya babar blas ora nate diwenehi PR. Amerga rumangsa buku cekelane ning sekolahan kurang mantepi atine si Genduk anggone kepingin nggarap PR, mula asringe dheweke banjur meh saben sasi nggeret rama utawa ibune menyang toko buku. Ing kana si Gendhuk banjur milih dhewe buku utawa majalah anak-anak sing bisa kanggo sinau lan nggarap PR. Malajah kayata Mombie utawa Bobo utawa malajah khusus kanggo bocah umur PAUD kang diweruhi mesti wae langsung dicangking ning ngarepe juru bayare toko buku. Lha terus PR kaya apa sing dadi kekaremane si Genduk?

Maneka warna isi majalah sing diarani PR dening sing si Genduk.  Ana ngeblat huruf latin utawa angka. Ana ngetung cacahe kewan utawa barang mati. Tambah-tambahan karo sudanan. Ngubungake gambar karo angka utawa huruf. Mbedakake gambar loro kang memba meh padha. Nggunting gambar lan mapanake kanthi ngurutake angka. Nata pazzel kang mbentuk sakwijing gambar utuh. Mernani gambar kang isih putih polos, lan sak panunggalane. Gampange kabeh bab sing durung nate dicoba mesti tansah ngundang rasa penasarane bocah precil mau.

Sing gawe luwih nggumunake utawa ngedap-edapi meneh lan malah kadhang kala nggawe kesel lang mangkele ibune sing dijaluk tansah ngancani si Gendhuk anggone nggarap PR yaiku bab wayah utawa wektune nggarap PR mau. Saking semangate sinau nggarap PR, si Gendhuk asringe ora angon wektu. Sinau lebar maghriban ing mushola kadang bablas nggarap PR nganti jam sanga utawa sepuluh bengi. Malah pernah uga nganti jam sewelas bengi si Gendhuk durung gelem leren nggarap PR-e.

Nate ing sak wijine dina, nalikane dolan plesiran ning luar kota ngiras-ngirus mampir ing sak wijinine mall kang lagi nggelar obral buku murah. Ndilalah ing papan iku si Gendhuk nemu buku sing disenengi. Mesti wae tanpa pikir dawa, ibune langsung nukokake buku mau. Bali lunga seko luar kota kanthi perjalanan sepur ora kurang seka 5 jam kuwi ora ndadekake si Gendhuk kentekan tenaga apa meneh semangate anggone nggarap PR. Lagi mlebu ngomah jam sanga bengi, deweke langsung njaluk nggarap PR. Temenan ibune nganti dingklak-dingkluk anggone ngancani si Gendhuk nganti jam sewelas bengi. Bocah siji iki yen wis duweni karep nggarap PR karepe langsung dirampungke sak buku tanpa sisa. Kadhang sing bisa nglereni ya mung rasa kantuke sing ora bisa dilawan meneh.

Oalah Gendhuk, suk gedhe meh dadi apa ya Ndhuk? Mugo wae semangatmu nggarap PR iki bisa tansah murup ing sak-umurmu nganti tumekane sekolah tenanan ing kursi SD, SMP, SMA, kuliah lan ing sak penguripane. Kepiyea wae jejere manungsa pancen didhawuhi Gusti supaya tansah ngudi ngelmu saka lair ceprot tumekane ajal ing akhir hayat. Mugi kemawon Gusti….

Ngisor Blimbing, 2 Januari 2017

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Jawa dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s