Rejeki Mbanyu Mili


Blongkeng4Kejaba diparingi jiwa lan raga kang sehat tanpa rubeda, manungsa mesti wae pingin uga diparingi gangsar dalan rejekine. Ora mesti kudu akeh, nanging sing baku rejeki bisa mbanyu mili kanthi  berkah lumeber. Senajan sithik ning ajeg lan syukur-syukur sarwa ngepasi butuh ngepasi ana.

Kang aran rejeki mono wujude maneka warna, ora mung winates wujud dhuwit. Awak seger waras kuwi rejeki. Titipan momongan kang sholeh utawa sholihah kuwi uga rejeki. Tangga teparo kang tansah semanak lan guyub rukun uga rejeki. Kepinteran pikir, keprigelan raga, gangsare sakabehing urusan mesti wae uga wujud rejeki. Wosing rembug, sakabehing perkara kang diparingake Gusti kanggo kamulyaning uripe para menungsa bisa diarani rejeki.

Kanggone wong Jawa, kaya kang wis diajarake dening para leluhur, rejeki mujudake kanugrahaning Kang Hakarya Jagad minangka piranti nggayuh panguripan kang luwih mulya utawa mukti. Senajan Pangeran sarwa Maha Murah dan Welas Asih, ananging tumekane rejeki kudu tansah diupadani. Bebasan wong tani kang nduweni pamrih panen pari mesti wae dheweke kudu lelaku ikhtiar kanthi nandur pari.

Minangka kawulane Gusti Pangeran kang mangerteni unggah-ungguh lan trapsilaning paugeran agama, menungsa kudu kebak rasa syukur marang apa wae wujud rejeki kang ditampa ing madyaning panguripan. Kejaba rasa syukur kuwi diikrarake kanthi kalimat alhamdulillahi rabbil ‘alamin, rasa syukur uga kudu diwujudake kanthi nanjakake sak bagian peranganing rejeki kanggo ngamal zakat, infaq utawa sodakoh amarga sejatine ana ing samubarang rejeki utawa bandha kang diduweni kuwi ana hak-hake para fakir-miskin, boca yatim-piatu, lan golongane menungsa kang kurang beja uripe.

Kajaba kuwi, rejeki amrih berkah uga kudu dibudidaya kanthi cara lelaku ihtiar kang sarwa becik. Rejeki kang halal kudu disranani kanthi lelaku kang halal uga. Sakbanjure rejeki kang halal kuwi mau uga kudu ditanjakake utawa diblanjakake ing dalam kang halal uga. Saka kabecikan kudu nglairake kabecikan kang linuwih. Sangkan parane rejeki kang becik kudu tumuju ing kabecikan uga. Rejeki kang kaya mengkono kuwi kang diarani rejeki kang mampangati tumrap liyan, rejeki kang berkah.

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Jawa dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s